สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ณัฏฐิรา แพงคุณ
 
ด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
สุรวัฒน์ วุฒิศักดิ์
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สุธิดา ภู่พลูทรัพย์
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรวิภา วินัยเจริญชัย
 
ด้านยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
สุรวัฒน์ วุฒิศักดิ์
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ธีรภัทร ศิริชัยเจริญ
 
การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
สุกัญญา ฝูงดี
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สุภาภรณ์ โมธรรม
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอเมืองนนทบุรี
ณัฐวุฒิ ชูชื่น
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอบางใหญ่
ภูรดา ไทยสงวนวรกุล
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอปากเกร็ด
อธิษฐาน กลิ่นจำปาศรี
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอบางบัวทอง
วิชาญ กลิ่นถาวร
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอบางกรวย
สากลรัฐ สีโสภนสิริ
 
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส3
นพสรัญ ศุภสกุลอนันต์
 
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ ส2
วุฒิ เสมอศรี