สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
นางณัฏฐิรา แพงคุณ
 
กลุ่มท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุธิดา ภู่พลูทรัพย์
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
นางสาวกรวิภา วินัยเจริญชัย
 
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
นางณัฏฐิรา แพงคุณ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
นางสาวสุภาภรณ์ โมธรรม
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอเมืองนนทบุรี
นายณัฐวุฒิ ชูชื่น
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอบางใหญ่
ว่าที่ร้อยเอกภูรดา ไทยสงวนวรกุล
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอปากเกร็ด
นายอธิษฐาน กลิ่นจำปาศรี
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอบางบัวทอง
นายวิชาญ กลิ่นถาวร
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอบางกรวย
นายสากลรัฐ สีโสภนสิริ
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
นายสุรวัฒน์ วุฒิศักดิ์
 
พนักงานธุรการ ส3
นางนพสรัญ ศุภสกุลอนันต์
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัทธมน รักความสุข
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
นายสุรวัฒน์ วุฒิศักดิ์
 
พนักงานธุรการ ส3
นางนพสรัญ ศุภสกุลอนันต์
 
พนักงานขับรถ ส2
นายวุฒิ เสมอศรี
 
เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
นางสาวกานต์พิชชา ฝูงดี