คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

4 ส.ค. 2563      92 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1.คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 (COVID-19) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://www.dot.go.th/storage/17_07_2020/sSSa4XxXKJg5RPAZ93jiZHubOshCbh3EoDzC1sqF.pdf

2. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport.pdf

3. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport2.pdf

4. แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : http://www.micecapabilities.com/mice/uploads/attachments/MICE_Hygiene_Guidelines_(Post_COVID-19).pdf?fbclid=IwAR0Prq_FQgzD5gZSvFdwsC05TZqt3d6_Aq04J7scLrPfrN9ZeScMObvUba8